NABÍDKA PRÁVNÍCH SLUŽEB

 

V rámci právní pomoci poskytuje naše advokátní kancelář zejména poradenské služby při výběru nejvhodnějšího postupu s ohledem na přání klienta, sepisuje potřebné dokumenty, zabezpečuje vypracování posudků a právních rozborů.


Specializujeme se především na následující oblasti práva:Obchodní transakce
Sepis a uzavírání smluv, jednání při uzavírání smluv.

Nemovitosti
Poradenství developerům, převody nemovitostí, investice v nemovitostech, nájemní a podnájemní smlouvy, zástava nemovitostí, zřizování věcných břemen, stavební právo.

Duševní vlastnictví
Softwarové licence, smlouvy o vývoji software, implementační smlouvy, ochrana duševního vlastnictví, opatření proti porušování práva včetně trestních záležitostí a civilních žalob.

Společenstevní a podnikatelské právo
Zakládání a registrace nových společností, pořádání valných hromad, fúze a akvizice, joint-ventures, due diligence, zánik společností s likvidací nebo s právním nástupcem, získání podnikatelských oprávnění.

Občanské právo
Převody vlastnictví, zástavní právo, závazkové právo, bezdůvodné obohacení a náhrada škody.

Spory
Vedení obchodně a civilněprávních sporů.

Veřejné zakázky
Příprava zadání veřejných zakázek, zpracování nabídek a vypracování námitek do rozhodnutí zadavatele, návrhy na přezkoumání rozhodnutí zadavatele včetně návrhu na přezkoumání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Pracovní právo
Pracovní smlouvy, interní pracovně právní dokumenty, poradenství při ochraně osobních údajů.

 


Copyright © 2002 - 2015 Advokátní kancelář GÜRLICH & Co.