SERIÁL NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

 

V této sekci pro Vás budeme v pravidelném týdenním seriálu představovat novinky, které s sebou přináší nový občanský zákoník. Všechny dokumenty jsou ve formátu .pdf a jsou Vám k dispozici ke stažení po kliknutí na ikonu.

 

 • Díl č. 01: Proces rekodifikace 
 • Díl č. 02: Úprava smluv podle NOZ 
 • Díl č. 03: Změna obsahu smlouvy, obchodní podmínky a jejich změny
 • Díl č. 04: Obecné úpravy závazků
 • Díl č. 05: Obecné úpravy závazků, změny závazků
 • Díl č. 06: Obecné plnění závazků
 • Díl č. 07: Dokončení úpravy splnění závazků
 • Díl č. 08: Splnění závazků - započtení
 • Díl č. 09: Výpověď smlouvy, zajištění dluhu, utvrzení dluhu a jistota
 • Díl č. 10: Ručení, finanční záruka, smluvní pokuta a uznání dluhu
 • Díl č. 11: Darování podpory, darování pro případ smrti
 • Díl č. 12: KUPNÍ SMLOUVA - Práva z vadného plnění
 • Díl č. 13: KUPNÍ SMLOUVA - Koupě nemovité věci a vedlejší ujednání
 • Díl č. 14: KUPNÍ SMLOUVA - Prodej zboží v obchodě a další smluvní typy
 • Díl č. 15: NÁJEMNÍ SMLOUVA - obecná ustanovení o nájmu věci
 • Díl č. 16: NÁJEMNÍ SMLOUVA - obecná ustanovení 2. část
 • Díl č. 17: NÁJEMNÍ SMLOUVA - zvláštní ustanovení
 • Díl č. 18: NÁJEMNÍ SMLOUVA - druhá část zvláštních ustanovení
 • Díl č. 19: Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a domu-skončení nájmu bytu
 • Díl č. 20: NÁJEMNÍ SMLOUVA - nájem prostor sloužících podnikání
 • Díl č. 21: Smlouva o ubytování a institut pachtu
 • Díl č. 22: Smlouva o ubytování a institut pachtu - 2.část
 • Díl č. 23: Smlouva o úschově, příkaz, zprostředkování a komise
 • Díl č. 24: OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ A SMLOUVA O ZÁJEZDU
 • Díl č. 25: SMLOUVA O DÍLO
 • Díl č. 26: SMLOUVA O PÉČI O ZDRAVÍ
 • Díl č. 27: PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOLEČNOSTI
 • Díl č. 28: TICHÁ SPOLEČNOST, DŮCHOD A VÝMĚNEK
 • Díl č. 29: POJISTNÁ SMLOUVA
 • Díl č. 30: SÁZKA, HRA, LOS A VEŘEJNÝ PŘÍSLIB
 • Díl č. 31: NÁHRADA ŠKODY
 • Díl č. 32: NÁHRADA ŠKODY V NOZ (pokračování)
 • Díl č. 33: USTANOVENÍ O NÁHRADĚ ŠKODY
 • Díl č. 34: ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
 • Díl č. 35: ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU (pokračování)
 • Díl č. 36: ÚPRAVA ROZSAHU A ZPŮSOBU NÁHRADY ŠKODY
 • Díl č. 37: BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ A NEPŘIKÁZANÉ JEDNATELSTVÍ
 • Díl č. 38: ZÁKLADNÍ ZÁSADY SOUKROMÉHO PRÁVA
 • Díl č. 39: ÚPRAVA USTANOVENÍ O FYZICKÝCH OSOBÁCH
 • Díl č. 40: USTANOVENÍ O OSOBÁCH V NOZ
 • Díl č. 41: Omezení svéprávnosti
 • Díl č. 42: Nezvěstnost, důkaz smrti a prohlášení za mrtvého
 • Díl č. 43: Jméno a bydliště člověka, ochrana podoby a soukromí člověka
 • Díl č. 44: Ustanovení o osobnosti člověka
 • Díl č. 45: Založení právnické osoby, název a sídlo
 • Díl č. 46: OBECNÁ ÚPRAVA PRÁVNICKÝCH OSOB
 • Díl č. 47: Zrušení právnické osoby, přeměna právnické osoby a likvidace
 • Díl č. 48: OBECNÁ ÚPRAVA KORPORACÍ A SPOLKŮ
 • Díl č. 49: ÚPRAVA PRÁVNICKÝCH OSOB - SPOLKY
 • Díl č. 50: ÚPRAVA PRÁVNICKÝCH OSOB - FUNDACE
 • Díl č. 51: VÝKLAD USTANOVENÍ O PODNIKATELI A SPOTŘEBITELI
 • Díl č. 52: PRÁVNÍ ÚPRAVA ZÁKONNÉHO A SMLUVNÍHO ZASTUPOVÁNÍ
 • Díl č. 53: VÝKLAD USTANOVENÍ O VĚCECH A JEJICH ROZDĚLENÍ
 • Díl č. 54: PROBLEMATIKA CENNÝCH PAPÍRŮ
 • Díl č. 55: ÚPRAVA PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ PODLE NOZ
 • Díl č. 56: PRÁVNÍ ÚPRAVA PROMLČENÍ A PREKLUZE
 • Díl č. 57: PRÁVNÍ ÚPRAVA MANŽELSTVÍ
 • Díl č. 58: URČENÍ RODIČOVSTVÍ, OSVOJENÍ
 • Díl č. 59: DRŽBA A SOUSEDSKÁ PRÁVA
 • Díl č. 60: NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA OD NEOPRÁVNĚNÉHO
 • Díl č. 61: BYTOVÉ A PŘÍDATNÉ SPOLUVLASTNICTVÍ
 • Díl č. 62: PRÁVO STAVBY A VĚCNÁ BŘEMENA
 • Díl č. 63: PRÁVNÍ ÚPRAVA TÝKAJÍCÍ SE ZÁSTAVNÍHO PRÁVA
 • Díl č. 64: PRÁVNÍ ÚPRAVA TÝKAJÍCÍ SE SPRÁVY CIZÍHO MAJETKU
 • Díl č. 65: PRÁVNÍ ÚPRAVA SPRÁVY CIZÍHO MAJETKU
 • Díl č. 66: DĚDICKÉ PRÁVO: Pořízení pro případ smrti
 • Díl č. 67: DĚDICKÉ PRÁVO: Odkaz a změny v zákonné posloupnosti
 • Díl č. 68: DĚDICKÉ PRÁVO: Pozůstalost - Přechod, výhrada, správce

 

 

 

Tento seriál můžete bezplatně přetisknout nebo zveřejnit za předpokladu, že na jeho konci uvedete následující uvedení copyrightu a zdroje:

© Copyright Advokátní kancelář Gürlich & Co., www.akrg.cz

 


Copyright © 2002 - 2015 Advokátní kancelář GÜRLICH & Co.